top top

Nutzungsbedingungen

Hidrostal

Terms of use

1. The contents of this website www.hidrostal.com ("Hidrostal website") are provided to you and operated by Hidrostal Holding AG, a Swiss corporation with its registered address at Gigering 27, 8213 Neunkirch, Switzerland ("Hidrostal"). Inquiries by e-mail can be sent to marketing@hidrostal.com.

2. By using the Hidrostal website and / or using any software tools and / or apps made available through the Hidrostal website, you (the "User") acknowledge that these Terms of use apply and that access is granted to the User under the condition that all provisions of these Terms of use are complied with and are accepted by the User.

3. The Hidrostal website offers general information about the company, its products, and its services. It is intended as a preliminary guide only, and does not substitute professional advice and independent, case-specific verification of facts prior to taking decisions. The Hidrostal website provides access to closed user groups which provide user-specific information, and where applicable these closed user groups are subject to additional terms of use.

4. All information and content (including but not limited to recommendations, advice, calculations, specifications, data sheets, configurations, marketing material, brochures, manuals, financial information, share value, videos, images) published on the Hidrostal website, including any software or apps, and any results or other output generated through such software or apps, is provided "as is" and "as available" without any representation or warranty of any kind (whether express or implied), including but not limited to warranties of correctness, completeness, accuracy, fitness for a particular purpose or non-infringement of any third party rights. Use of the Hidrostal website, as well as its information and content, is at the User's own risk. Any information and content contained herein may be changed or deleted by Hidrostal at any time, without any notification; the User should not rely on the availability of the Hidrostal website or any part thereof.

5. To the maximum extent permitted by applicable law, Hidrostal and its affiliates shall not be liable for loss or damage of any kind (including but not limited to loss of profit, loss of use, loss of data or information, or any direct, indirect, incidental or consequential damages) suffered by the User or any other party in connection with or arising out of the use of or access to Hidrostal’s website, or information or content contained therein regardless of the factual grounds or legal basis of such loss or damage, including but not limited to contract, tort (including negligence), indemnity, warranty, strict liability or otherwise.

6. Hidrostal does not warrant that the Hidrostal website runs flawlessly and Hidrostal accepts no liability for any interference with the User's IT system through viruses, hackers or malware of any type.

7. All content (including but not limited to design, text, graphics, images, pictures, logos, icons, software, apps, etc.) as well as all trademarks and tradenames on the Hidrostal website are protected by copyright, trademark and / or other intellectual and industrial property rights, and all such rights remain reserved. The Hidrostal website’s individual elements are the exclusive property of Hidrostal and its affiliates. Unless expressly authorized in writing by Hidrostal, the marks and content on the Hidrostal website may only be used for the user’s own, internal documentation purposes concerning Hidrostal, its products, and services — and only with the copyright notices remaining intact. By saving or reproducing software or other data from the Hidrostal website, the respective terms and conditions are deemed accepted. 
The (full or partial) replication, transmission (electronically or by other means), modification, linking, or use of the Hidrostal website is permitted only with the express written authorization of Hidrostal.
Furthermore, it is prohibited, in particular, to use tools (e.g. Spider, Crawler and other automatic tools) designed to systematically and automatically copy, reproduce, broadcast, or otherwise transmit Hidrostal website content. Hidrostal explicitly reserves the right to take action against the responsible parties, namely to claim compensation for damages.

8. The Hidrostal website may contain links to websites and other resources of third parties, which are beyond the control of Hidrostal. Hidrostal assumes no responsibility for the suitability, accuracy, completeness, adequacy, legality, or otherwise of the contents of such websites or for any offers and services contained therein. The use of such websites and resources is at the User's own risk.

9. Any use of the Hidrostal website shall be subject to Swiss law. The exclusive place of jurisdiction in connection with any dispute arising out of or in connection with the Hidrostal website shall be Schaffhausen, Switzerland.

5
33
4
33
Twój partner, gdy chodzi o pompy wysokiej jakości
Hidrostal produkuje pompy wysokiej jakości
Hidrostal oferuje rozwiązania
Pompy firmy Hidrostal – wysoka sprawność gwarantowana
Pionierzy w technologii pompowej
Warunki użytkowania
 1. Zawartość niniejszej strony internetowej www.hidrostal.com ("strona internetowa Hidrostal") jest dostarczana i prowadzona przez Hidrostal Holding AG, szwajcarską korporację z siedzibą pod adresem Gigering 27, 8213 Neunkirch, Szwajcaria ("Hidrostal"). Zapytania pocztą elektroniczną można wysyłać na adres marketing@hidrostal.com.
 2. Korzystając ze strony internetowej Hidrostal i/lub z dowolnego oprogramowania narzędziowego i/lub aplikacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej Hidrostal, Użytkownik ("Użytkownik") przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje niniejszy Regulamin i że dostęp jest udzielany pod warunkiem przestrzegania i akceptacji przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Na stronach internetowych Hidrostal znajdują się ogólne informacje o firmie, jej produktach i usługach. Ma ona jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje profesjonalnego doradztwa oraz niezależnej, specyficznej dla danego przypadku weryfikacji danych dla podejmowania decyzji. Strona internetowa Hidrostal zapewnia dostęp do zamkniętych grup użytkowników, które dostarczają informacji specyficznych dla danych użytkowników; dla tych zamkniętych grup mogą obowiązywać inne warunki użytkowania.
 4. Wszystkie informacje i treści (w tym między innymi zalecenia, porady, obliczenia, specyfikacje, arkusze danych, konfiguracje, materiały marketingowe, broszury, instrukcje, informacje finansowe, wartość akcji, filmy wideo, zdjęcia) opublikowane na stronie internetowej Hidrostal, w tym wszelkie oprogramowania lub aplikacje, a także wszelkie wyniki lub inne dane wyjściowe generowane przez takie oprogramowania lub aplikacje, są dostarczane "takie, jakie są" i "takie, jakie są dostępne" bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (wyraźnych lub domniemanych), w tym między innymi gwarancji poprawności, kompletności, dokładności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Korzystanie z serwisu Hidrostal, jak również z jego informacji i treści, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Wszelkie informacje i treści w nim zawarte mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Hidrostal bez uprzedzenia; Użytkownik nie powinien powoływać się wyłącznie na informacje dostępne na stronie internetowej Hidrostal lub jakiejkolwiek jej części.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Hidrostal i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wszelkiego rodzaju (w tym, ale nie wyłącznie, za utratę zysku, utratę użytkowania, utratę danych lub informacji, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szkody przypadkowe lub wynikowe) poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę w związku z lub wynikające z korzystania lub dostępu do strony internetowej Hidrostal, lub informacji lub treści na niej zawartych, bez względu na podstawę faktyczną lub prawną takiej straty lub szkody, w tym między innymi umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób.
 6. Hidrostal nie gwarantuje, że strona internetowa Hidrostal działa bezbłędnie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia systemu informatycznego Użytkownika przez wirusy, hakerów lub złośliwe oprogramowanie jakiegokolwiek typu.
 7. Wszystkie treści (w tym między innymi projekt, tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, logo, ikony, oprogramowanie, aplikacje, itp.), jak również wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe na stronie internetowej Hidrostal są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej, a wszystkie te prawa pozostają zastrzeżone. Poszczególne elementy strony internetowej Hidrostal są wyłączną własnością Hidrostal i jego oddziałów. O ile Hidrostal nie wyrazi na to wyraźnej pisemnej zgody, znaki i treści na stronie internetowej Hidrostal mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych, wewnętrznych celów dokumentacyjnych dotyczących Grupy Hidrostal, jego produktów i usług - i tylko z zachowaniem informacji o prawach autorskich. Zapisanie lub odtworzenie oprogramowania lub innych danych ze strony internetowej Hidrostal jest równoznaczne z akceptacją odpowiednich zasad i warunków. Powielanie (całkowite lub częściowe), przekazywanie (elektronicznie lub w inny sposób), modyfikowanie, linkowanie lub korzystanie ze strony internetowej Hidrostal jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą Hidrostal. Ponadto zabronione jest w szczególności używanie narzędzi (np. Spider, Crawler i innych narzędzi automatycznych) przeznaczonych do systematycznego i automatycznego kopiowania, powielania, transmitowania lub w inny sposób przekazywania treści strony internetowej Hidrostal. Hidrostal wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko osobom odpowiedzialnym, a mianowicie do żądania odszkodowania za szkody.
 8. Strona Hidrostal może zawierać linki do stron internetowych i innych zasobów osób trzecich, które są poza kontrolą Hidrostal. Hidrostal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność, dokładność, kompletność, adekwatność, zgodność z prawem lub w inny sposób zawartości tych stron internetowych ani za oferty i usługi na nich zawarte. Korzystanie z tych stron internetowych i zasobów odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 9. Każde wykorzystanie strony internetowej Hidrostal podlega prawu szwajcarskiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z lub związanych ze stroną internetową Hidrostal jest Schaffhausen, Szwajcaria.
Warunki użytkowania

 

 1. Zawartość niniejszej strony internetowej www.hidrostal.com ("strona internetowa Hidrostal") jest dostarczana i prowadzona przez Hidrostal Holding AG, szwajcarską korporację z siedzibą pod adresem Gigering 27, 8213 Neunkirch, Szwajcaria ("Hidrostal"). Zapytania pocztą elektroniczną można wysyłać na adres marketing@hidrostal.com.
 2. Korzystając ze strony internetowej Hidrostal i/lub z dowolnego oprogramowania narzędziowego i/lub aplikacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej Hidrostal, Użytkownik ("Użytkownik") przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje niniejszy Regulamin i że dostęp jest udzielany pod warunkiem przestrzegania i akceptacji przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Na stronach internetowych Hidrostal znajdują się ogólne informacje o firmie, jej produktach i usługach. Ma ona jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje profesjonalnego doradztwa oraz niezależnej, specyficznej dla danego przypadku weryfikacji danych dla podejmowania decyzji. Strona internetowa Hidrostal zapewnia dostęp do zamkniętych grup użytkowników, które dostarczają informacji specyficznych dla danych użytkowników; dla tych zamkniętych grup mogą obowiązywać inne warunki użytkowania.
 4. Wszystkie informacje i treści (w tym między innymi zalecenia, porady, obliczenia, specyfikacje, arkusze danych, konfiguracje, materiały marketingowe, broszury, instrukcje, informacje finansowe, wartość akcji, filmy wideo, zdjęcia) opublikowane na stronie internetowej Hidrostal, w tym wszelkie oprogramowania lub aplikacje, a także wszelkie wyniki lub inne dane wyjściowe generowane przez takie oprogramowania lub aplikacje, są dostarczane "takie, jakie są" i "takie, jakie są dostępne" bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (wyraźnych lub domniemanych), w tym między innymi gwarancji poprawności, kompletności, dokładności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Korzystanie z serwisu Hidrostal, jak również z jego informacji i treści, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Wszelkie informacje i treści w nim zawarte mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Hidrostal bez uprzedzenia; Użytkownik nie powinien powoływać się wyłącznie na informacje dostępne na stronie internetowej Hidrostal lub jakiejkolwiek jej części.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Hidrostal i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wszelkiego rodzaju (w tym, ale nie wyłącznie, za utratę zysku, utratę użytkowania, utratę danych lub informacji, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szkody przypadkowe lub wynikowe) poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę w związku z lub wynikające z korzystania lub dostępu do strony internetowej Hidrostal, lub informacji lub treści na niej zawartych, bez względu na podstawę faktyczną lub prawną takiej straty lub szkody, w tym między innymi umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób.
 6. Hidrostal nie gwarantuje, że strona internetowa Hidrostal działa bezbłędnie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia systemu informatycznego Użytkownika przez wirusy, hakerów lub złośliwe oprogramowanie jakiegokolwiek typu.
 7. Wszystkie treści (w tym między innymi projekt, tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, logo, ikony, oprogramowanie, aplikacje, itp.), jak również wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe na stronie internetowej Hidrostal są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej, a wszystkie te prawa pozostają zastrzeżone. Poszczególne elementy strony internetowej Hidrostal są wyłączną własnością Hidrostal i jego oddziałów. O ile Hidrostal nie wyrazi na to wyraźnej pisemnej zgody, znaki i treści na stronie internetowej Hidrostal mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych, wewnętrznych celów dokumentacyjnych dotyczących Grupy Hidrostal, jego produktów i usług - i tylko z zachowaniem informacji o prawach autorskich. Zapisanie lub odtworzenie oprogramowania lub innych danych ze strony internetowej Hidrostal jest równoznaczne z akceptacją odpowiednich zasad i warunków. Powielanie (całkowite lub częściowe), przekazywanie (elektronicznie lub w inny sposób), modyfikowanie, linkowanie lub korzystanie ze strony internetowej Hidrostal jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą Hidrostal. Ponadto zabronione jest w szczególności używanie narzędzi (np. Spider, Crawler i innych narzędzi automatycznych) przeznaczonych do systematycznego i automatycznego kopiowania, powielania, transmitowania lub w inny sposób przekazywania treści strony internetowej Hidrostal. Hidrostal wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko osobom odpowiedzialnym, a mianowicie do żądania odszkodowania za szkody.
 8. Strona Hidrostal może zawierać linki do stron internetowych i innych zasobów osób trzecich, które są poza kontrolą Hidrostal. Hidrostal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność, dokładność, kompletność, adekwatność, zgodność z prawem lub w inny sposób zawartości tych stron internetowych ani za oferty i usługi na nich zawarte. Korzystanie z tych stron internetowych i zasobów odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 9. Każde wykorzystanie strony internetowej Hidrostal podlega prawu szwajcarskiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z lub związanych ze stroną internetową Hidrostal jest Schaffhausen, Szwajcaria.

 

pl
US
Hidrostal Pumpe  
Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)