top top

Nutzungsbedingungen

Hidrostal

Terms of use

1. The contents of this website www.hidrostal.com ("Hidrostal website") are provided to you and operated by Hidrostal Holding AG, a Swiss corporation with its registered address at Gigering 27, 8213 Neunkirch, Switzerland ("Hidrostal"). Inquiries by e-mail can be sent to marketing@hidrostal.com.

2. By using the Hidrostal website and / or using any software tools and / or apps made available through the Hidrostal website, you (the "User") acknowledge that these Terms of use apply and that access is granted to the User under the condition that all provisions of these Terms of use are complied with and are accepted by the User.

3. The Hidrostal website offers general information about the company, its products, and its services. It is intended as a preliminary guide only, and does not substitute professional advice and independent, case-specific verification of facts prior to taking decisions. The Hidrostal website provides access to closed user groups which provide user-specific information, and where applicable these closed user groups are subject to additional terms of use.

4. All information and content (including but not limited to recommendations, advice, calculations, specifications, data sheets, configurations, marketing material, brochures, manuals, financial information, share value, videos, images) published on the Hidrostal website, including any software or apps, and any results or other output generated through such software or apps, is provided "as is" and "as available" without any representation or warranty of any kind (whether express or implied), including but not limited to warranties of correctness, completeness, accuracy, fitness for a particular purpose or non-infringement of any third party rights. Use of the Hidrostal website, as well as its information and content, is at the User's own risk. Any information and content contained herein may be changed or deleted by Hidrostal at any time, without any notification; the User should not rely on the availability of the Hidrostal website or any part thereof.

5. To the maximum extent permitted by applicable law, Hidrostal and its affiliates shall not be liable for loss or damage of any kind (including but not limited to loss of profit, loss of use, loss of data or information, or any direct, indirect, incidental or consequential damages) suffered by the User or any other party in connection with or arising out of the use of or access to Hidrostal’s website, or information or content contained therein regardless of the factual grounds or legal basis of such loss or damage, including but not limited to contract, tort (including negligence), indemnity, warranty, strict liability or otherwise.

6. Hidrostal does not warrant that the Hidrostal website runs flawlessly and Hidrostal accepts no liability for any interference with the User's IT system through viruses, hackers or malware of any type.

7. All content (including but not limited to design, text, graphics, images, pictures, logos, icons, software, apps, etc.) as well as all trademarks and tradenames on the Hidrostal website are protected by copyright, trademark and / or other intellectual and industrial property rights, and all such rights remain reserved. The Hidrostal website’s individual elements are the exclusive property of Hidrostal and its affiliates. Unless expressly authorized in writing by Hidrostal, the marks and content on the Hidrostal website may only be used for the user’s own, internal documentation purposes concerning Hidrostal, its products, and services — and only with the copyright notices remaining intact. By saving or reproducing software or other data from the Hidrostal website, the respective terms and conditions are deemed accepted. 
The (full or partial) replication, transmission (electronically or by other means), modification, linking, or use of the Hidrostal website is permitted only with the express written authorization of Hidrostal.
Furthermore, it is prohibited, in particular, to use tools (e.g. Spider, Crawler and other automatic tools) designed to systematically and automatically copy, reproduce, broadcast, or otherwise transmit Hidrostal website content. Hidrostal explicitly reserves the right to take action against the responsible parties, namely to claim compensation for damages.

8. The Hidrostal website may contain links to websites and other resources of third parties, which are beyond the control of Hidrostal. Hidrostal assumes no responsibility for the suitability, accuracy, completeness, adequacy, legality, or otherwise of the contents of such websites or for any offers and services contained therein. The use of such websites and resources is at the User's own risk.

9. Any use of the Hidrostal website shall be subject to Swiss law. The exclusive place of jurisdiction in connection with any dispute arising out of or in connection with the Hidrostal website shall be Schaffhausen, Switzerland.

5
33
4
33
Uw partner voor kwaliteitspompen
Hidrostal maakt kwaliteitspompen
Hidrostal biedt oplossingen
Hidrostal pompen - hoog rendement gegarandeerd
Pioniers in pomptechnologie
Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden

1. De inhoud van deze website www.hidrostal.com ("Hidrostal-website") wordt aan u geleverd en beheerd door Hidrostal Holding AG, een Zwitsers bedrijf met een geregistreerd adres op Gigering 27, 8213 Neunkirch, Zwitserland ("Hidrostal"). Vragen per e-mail kunnen worden gestuurd naar marketing@hidrostal.com

2. Door gebruik te maken van de Hidrostal-website en/of het gebruik van softwaretools en/of apps die beschikbaar worden gesteld via de Hidrostal-website, erkent u (de "Gebruiker") dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en dat toegang wordt verleend aan de Gebruiker onder de voorwaarde dat alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden worden nageleefd en aanvaard door de gebruiker.

3. De website van Hidrostal biedt algemene informatie over het bedrijf, zijn producten en diensten. Het is alleen bedoeld als voorlopige leidraad en is geen vervanging voor professioneel advies en onafhankelijke, zaak specifieke verificatie van de feiten op basis waarvan beslissingen worden genomen. De website van Hidrostal biedt toegang tot gesloten gebruikersgroepen die gebruiker specifieke informatie kunnen verstrekken, en waar van toepassing, zijn voor deze gesloten gebruikersgroepen aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

4. Alle informatie en inhoud (inclusief maar niet beperkt tot aanbevelingen, advies, berekeningen, specificaties, gegevensbladen, configuraties, marketingmateriaal, brochures, handleidingen, financiële informatie, aandelenwaarde, video's, afbeeldingen) gepubliceerd op de Hidrostal-website, inclusief alle software of apps, en alle resultaten of andere output die door middel van dergelijke software of apps worden gegenereerd, wordt geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" zonder enige representatie of garantie van welke aard dan ook (expliciet of impliciet), inclusief maar niet beperkt tot garanties van juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Het gebruik van de Hidrostal-website, evenals de informatie en inhoud ervan, is op eigen risico van de Gebruiker. Alle informatie en inhoud hierin kan op elk moment door Hidrostal worden gewijzigd of verwijderd, zonder enige kennisgeving; de Gebruiker mag niet vertrouwen op de beschikbaarheid van de Hidrostal-website of enig deel daarvan.

5. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn Hidrostal en zijn dochterondernemingen niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gebruik, verlies van gegevens of informatie, of enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) geleden door de Gebruiker of een andere partij in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van of de toegang tot de website van Hidrostal, of de informatie of inhoud die deze bevat, ongeacht de feitelijke gronden of juridische basis van dergelijk verlies of dergelijke schade , inclusief maar niet beperkt tot contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), vrijwaring, garantie, risicoaansprakelijkheid of anderszins.

6. Hidrostal garandeert niet dat de Hidrostal-website foutloos werkt en Hidrostal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige interferentie met het IT-systeem van de Gebruiker door virussen, hackers of malware van welk type dan ook.

7. Alle inhoud (inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, tekeningen, logo's, pictogrammen, software, apps, enz.) evenals alle handelsmerken en handelsnamen op de Hidrostal-website zijn beschermd door copyright, handelsmerk en / of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, en al deze rechten blijven voorbehouden. De individuele elementen van de Hidrostal-website zijn het exclusieve eigendom van Hidrostal en zijn dochterondernemingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door Hidrostal, mogen de merken en inhoud op de Hidrostal-website alleen worden gebruikt voor de eigen, interne documentatiedoeleinden van de gebruiker met betrekking tot Hidrostal, zijn producten en diensten - en alleen met behoud van de copyrightvermeldingen. Door software of andere gegevens van de Hidrostal-website op te slaan of te reproduceren, worden de respectieve voorwaarden geacht te zijn aanvaard. De (volledige of gedeeltelijke) replicatie, verzending (elektronisch of op andere wijze), wijziging, koppeling of gebruik van de Hidrostal-website is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hidrostal. Bovendien is het in het ten zeerste verboden om tools te gebruiken (bijv. Spider, Crawler en andere automatische tools) die ontworpen zijn om systematisch en automatisch de inhoud van de Hidrostal-website te kopiëren, reproduceren, uit te zenden of anderszins te verzenden. Hidrostal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om actie te ondernemen tegen de verantwoordelijken, namelijk om schadevergoeding te vorderen.

8. De website van Hidrostal kan links bevatten naar websites en andere bronnen van derden, waarover Hidrostal geen controle heeft. Hidrostal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid, adequaatheid, wettigheid of anderszins van de inhoud van dergelijke websites of voor aanbiedingen en diensten die deze bevatten. Het gebruik van dergelijke websites en bronnen is op eigen risico van de gebruiker.

9. Elk gebruik van de Hidrostal-website is onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Jurisdictie in verband met enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Hidrostal-website zal uitsluitend in de plaats Schaffhausen, Zwitserland plaatsvinden.

nl
US
Hidrostal Pumpe  
Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)